2,502,000 تخفیف تشک طبی رابون

تشک هیبریدی تمام طبی و فنر منفصل

کنترل دما در سطح تشک به کمک ساختار حلزونی کشمیر

۳۲ سانتیمتر ارتفاع

6,255,000 
3,753,000 
1,649,000 تخفیف تشک طبی امپریال

فنر پاکتی منفصل فول ارتوپدیک

بکارگیری تنسل جهت حفظ شاخص های رطوبت، کشسانی، ذبری

30 سانتیمتر ارتفاع

4,122,000 
2,473,000 
Call Now Button

دسته بندی محصولات